Delatnost

Plamen se, od 1990 godine, bavi poslovima zaštite i unapređenja u oblasti zaštite od požara i eksplozija, као i bezbednost i zdravlje na radu. U okviru svoje delatnosti centar se bavi edukovanjem, projektovanjem i izvođenjem radova na sistemima preventivnotehničke i protivpožarne zaštite kroz sledeće poslove:
1. Izrada glavnih projekata zaštite od požara.

2. Priprema dokumentacije za lokaciju objekata u kojima se vrši promet opasnih materija:
(- benzinske stanice, propan butan stanice i magacini eksploziva).

3. Izrada planova zaštite od požara, kao i izrada Pravila zaštite od požara sa evakuacijom i postupkom u slučaju požara.

4. Vršenje obuke radnika za preduzeća i ustanove u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara.

5. Vršenje usluga poslova referenta zaštite od požara,kao i bezbednosti i zdravlja na radu u skladu sa važećim Zakonom.

6. Značajnu celinu Centra predstavlja Servis protivpožarnih aparata, opreme i sistema (Rešenje MUP/a Br. 217-208 od 18.12.1990. godine).

7. U okviru Servisa vrši se ispitivanje sudova pod pritiskom i pribavljanje potrebnih certifikata (Rešenje Ministarstva rudarstva i energetike Br.314-00913/96-05 od 1996 godine).

8. Promet tehničkih gasova.

9. Pripremna nastava za ADR.

10. Merenje debljine zida posuda sa proračunima.

11. Ispitivanje ventila sigurnosti.

12. Ispitivanje gromobrana.

13. Ispitivanje gasnih instalacija.