Savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta u drumskom saobraćaju

Saglasno odredbama ADR-a – Evropskog sporazuma za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju i našeg Zakona o transportu opasnog tereta („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010) definisana je nova kategorija ovlašćenog lica u preduzećima – SAVETNIK ZA BEZBEDNOST U TRANSPORTU OPASNOG TERETA -. Kandidati za Savetnika podležu osposobljavanju prema prihvaćenom planu i programu kod institucije koja poseduje saglasnost – licencu Uprave za transport opasnog tereta i polažu ispit pred državnom komisijom na osnovu čega i stiču pravo na Sertifikat.

Zakon o transportu opasnog tereta:

A D R
1.8.3.1
Svako preduzeće, čija je delatnost vezana za transport opasnog tereta u drumskom saobraćaju ili s tim u vezi pakovanje, utovar, punjenje ili istovar, mora da imenuje jednog ili više Savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta, čiji se zadatak sastoji u tome, da pomogne u sprečavanju rizika, koji proizilaze iz takvih aktivnosti, po lica, imovinu i životnu sredinu.

Glavni zadatak Savetnika za bezbednost vezano za odgovornost rukovodioca preduzeća, je da za delatnost preduzeća pronalazi odgovarajuća sredstva, načine i odgovarajuće mere za primenu važećih odredbi, pod optimalnim uslovima bezbednosti, radi olakšanog sprovođenja delatnosti.

Savetnik za bezbednost mora posedovati važeći sertifikat o stručnoj osposobljenosti za drumski transport. Sertifikat se izdaje od strane nadležnog organa ili tela koje je za tu svrhu ovlastila Ugovorna Strana.

1.8.3.8

Za dobijanje Sertifikata, kandidat mora da završi obuku, i položiti ispit, koji je odobren od strane nadležnog organa Ugovorne Strane.

II Zakon o transportu opasnog tereta („Sl. glasnik RS“, br. 88/2010)

Član 18.

Učesnik u transportu opasnog tereta u drumskom, železničkom i vodnom saobraćaju sa sedištem u Republici Srbiji mora imati najmanje jednog savetnika za bezbednost u transportu opasnog tereta…
Učesnik u transportu opasnog tereta iz stava 1. ovog člana dostavlja Upravi lične podatke o Savetniku s kojim je zaključio ugovor, najkasnije sedam dana od dana zaključenja ugovora.

Član 7.

Pojedini izrazi upotrebljeni u ovom zakonu imaju sledeće značenje:

1. vanredni događaj je događaj u kojem je prekinut ili zaustavljen transport opasnog tereta zbog toga što se opasan teret oslobodio ili zbog mogućnosti da se opasan teret oslobodi;
2. vozila ministarstva nadležnog za poslove odbrane, ministarstva nadležnog za unutrašnje poslove i Vojske Srbije su sopstvena i angažovana vozila;
3. vozilo je svako transportno sredstvo u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona (motorno vozilo i priključno vozilo) namenjeno za transport opasnog tereta, železnička kola cisterne, brod ili konvoj ili drugo transportno sredstvo;
4.  davalac usluga pretovara opasnog tereta pri promeni vida saobraćaja je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta, pretovara i privremeno odlaže opasan teret;
5. opasan teret je materija, predmet ili otpad koji je prema ispunjenim uslovima utvrđenim propisima iz člana 2. stav 2. razvrstan u opasan teret;
6. organizator transporta opasnog tereta (špediter) jeste privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji organizuje transport ili koji obavlja druge poslove u vezi s transportom opasnog tereta;
7. privredne delatnosti koje se obavljaju u transportu opasnog tereta su: pakovanje, utovar, punjenje, organizovanje transporta, prevoz, pretovar, privremeno odlaganje i istovar;
8. stručno lice je lice osposobljeno i ovlašćeno za ispitivanje posuda pod pritiskom i cisterni (prenosivih cisterni, kontejner-cisterni, vozila cisterni, kola cisterni i sl.) u skladu s propisima iz člana 2. stav 2. ovog zakona;
9. savetnik za bezbednost u transportu opasnog tereta je lice koje u javnom preduzeću, privrednom društvu, drugom pravnom licu ili kod preduzetnika obavlja poslove kojima se obezbeđuje primena propisa u transportu opasnog tereta, koje ima sertifikat o stručnoj osposobljenosti i koje je poslodavac aktom odredio da obavlja te poslove;
10. transport opasnog tereta između pošiljaoca i primaoca obuhvata: utovar i transport od otpremnog do uputnog mesta, zadržavanje opasnog tereta u vozilu, cisterni i kontejneru prouzrokovano saobraćajnim uslovima pre, u toku i posle transporta, kao i pretovar radi promene vida saobraćaja ili transportnog sredstva i privremeno odlaganje i istovar opasnog tereta;
11. učesnik u transportu opasnog tereta je privredno društvo, drugo pravno lice ili preduzetnik koji je: pošiljalac, prevoznik, primalac, utovarač, paker, punilac, korisnik kontejner cisterne ili prenosive cisterne, organizator transporta i davalac usluge pretovara pri promeni vida saobraćaja u transportu opasnog tereta.